663-717-798 / 517-730-044 / ul. Królowej Jadwigi 19/54 / 11-500 Giżycko cogito.gizycko@gmail.com

Polityka Prywatności i Ochrona Danych

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest prowadząca działalność gospodarczą firma „Świat Cogito”, ul. Królowej Jadwigi 19/54, 11-500 Giżycko, ​NIP: 6681878183 REGON: 369388567.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują poufność Twoich danych osobowych oraz wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Uprawnienia użytkownika WWW

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem cogito.gizycko@gmail.com Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

Zgoda lub sprzeciw odnośnie przetwarzania danych

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Świat Cogito w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. 

Wystarczy wysłać e-mail na adres cogito.gizycko@gmail.com zadzwonić pod nr 517-730-044. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Świat Cogito jest legalne.

Przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów, możemy stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przysługuje Państwu zawsze prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas przyjęte i bezzwłocznie zastosowane. Nasza firma jako Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. 

Polityka Cookies

Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

Monitoring Wizyjny na terenie Przedszkola

Administrator Danych Osobowych Monitoringu Wizyjnego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym jest Świat Cogito z siedzibą w Niepublicznym Przedszkolu Cogito (Giżycko) przy ul. Królowej Jadwigi 19/54, 11-500 Giżycko
W przypadku pytań związanych z prowadzonym monitoringiem zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: cogito.gizycko@gmail.com

Cel przetwarzania Monitoringu Wizyjnego
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Administratora, osób przebywających (dzieci – podopiecznych) na obiekcie, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Prawa osób monitorowanych

Zakresem monitoringu wizyjnego objęte jest wewnętrze siedziby Administratora, ciągi komunikacyjne budynku oraz kluczowe pomieszczenia. Administrator przechowuje nagrania do 5 dni od dnia nagrania.

Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw dostępnych prosimy o kontakt e-mail: cogito.gizycko@gmail.com lub telefonicznie +48 517-730-044. Wszelkie wnioski i sprawy, rozpatrywane są zgodnie z obowiązującym prawem (forma pisemna i/lub elektroniczna [ePUAP]).

Udostępnianie monitoringu

1. Administrator Danych Osobowych zabezpiecza zarejestrowane przez
monitoring zdarzenia, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, niszczeniu i kradzieży mienia osób przebywających na terenie Cogito – Niepublicznego Przedszkola Montessori do celów dowodowych:
a) na pisemny wniosek osób trzecich (zarejestrowane zdarzenia, które mogą być dowodem na popełnienie czynu niedozwolonego);
b) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania np. policji, prokuratury, sądu;
2. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na odrębnym nośniku danych, umożliwiającym ich powielanie oraz przeglądanie poza systemem monitoringu.
3. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring odbywa się na pisemny wniosek złożony do ADO.
4. Zabezpieczenia danych na nośniku wykonuje ADO.
5. Nośniki danych zawierające zarejestrowane wizerunki powinny być opisane, zabezpieczone i przechowywane przez Administratora Danych w wyznaczonym do tego miejscu.
6. Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów – za pokwitowaniem odbioru.
7. Zabezpieczone dane mogą być również przekazywane ubezpieczycielowi w ramach prowadzonej likwidacji szkody osobowej lub majątkowej zgłoszonej przez osoby trzecie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
8. Dane z monitoringu zabezpieczone na wniosek podmiotu uprawnionego są przechowywane przez ADO przez okres jednego roku od dnia złożenia wniosku, do czasu zakończenia postępowań
lub wyjaśnienia sprawy. Po upływie tego terminu zabezpieczone dane są komisyjnie niszczone.
9. Z czynności zniszczenia danych, o której mowa powyżej sporządza się notatkę, która powinna zawierać:
a) czas i miejsce zarejestrowanego obrazu zdarzeń podlegającego zniszczeniu,
b) sposób zniszczenia,
c) imię, nazwisko, stanowisko służbowe osoby dokonującej zniszczenia,
d) czas i miejsce zniszczenia,
e) podpis osoby dokonującej zniszczenia

Funkcjonowanie Monitoringu Wizyjnego

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisów danych na nośniki podlega tylko obraz z kamer monitoringu. System monitoringu nie rejestruje dźwięku.
Monitoringiem w zależności od lokalizacji objęty jest jedynie obszar ciągów komunikacyjnych, szatni, wejść do budynków.
3. Wszystkie dane rejestrowane poprzez monitoring są zapisywane na rejestratorach danych i są dostępne do 5 dni lub krócej. Po tym terminie dane są automatycznie usuwane (nadpisywane).
4. Dostęp do zgromadzonych danych posiada wyłącznie Administrator Danych Osobowych oraz osoby przez Niego upoważnione.
5. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących procedur, polityk i wewnętrznych regulaminów z zakresu ochrony danych oraz przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Nadzór nad systemem monitoringu wizyjnego od strony technicznej sprawuje ADO. W przypadku stwierdzenia awarii lub uszkodzenia elementów systemu monitoringu osoby obsługujące monitoring zgłaszają zaistniały problem do ADO.

Share This